Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 20 w Chorzowie jest Dyrektor Przedszkola nr 20.
2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 20- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,
b) ewidencji dzieci,
c) prowadzenia dziennika zajęć,
d) sprawozdawczych,
e) dokumentowania pracy przedszkola
g) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola – opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:
a) Przedszkole nr 20 w Chorzowie
b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący
c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania,
zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.
5) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
7)W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 20 w Chorzowie. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Chorzów 25 maja 2018 r.
Lidia Ciborska
Dyrektor Przedszkola nr 20

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Danych Osobowych (IOD) jest:
Zdzisław Korzuch
kontakt: biuro@bitprotect.pl