Prosimy o aktualizowanie danych zawartych w deklaracji woli

Prosimy o aktualizowanie danych zawartych w deklaracji woli oraz wykazie osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola. Godziny pobytu dziecka są zanotowane według deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składanej w lutym 2022. W przypadku dzieci nowoprzyjętych dane na podstawie tych zamieszczonych w deklaracji woli.

W przypadku chęci zmiany wariantu można tego dokonać na miesiąc następny informując do połowy miesiąca poprzedzającego.

Bardzo ważnym jest by informowali Państwo o wszelkich alergiach oraz dolegliwościach zdrowotnych dzieci. Zdiagnozowanych przez lekarzy.

Witamy nowych członków naszej przedszkolnej społeczności – nowo przyjęte dzieci i ich rodziców!

 

 

Przedszkole nr 20 otrzymało w 2021 r. dofinansowanie

Przedszkole nr 20 otrzymało w 2021 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 3 000,00 zł przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 750,00 zł łączna kwota dotacji wynosi 3 750,00 zł.

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0, #MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu #MinisterstwoEdukacjiiNauki
#UrządMiastaChorzów