Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 20 w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: p20chorzow.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Brak opisów alternatywnych dla filmów
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  wersję kontrastową,
  możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  wyróżnienie odnośników.
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09–17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

e-mail: 20przedszkole@gmail.com, także dzwoniąc na numer telefonu 32 246 63 61.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową w sprawach strony internetowej jest Marta Załoga.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 20 w Chorzowie
ul. Ks. J. Czempiela 49

41-506 Chorzów
tel. 32 246 63 61, e-mail: p20chorzow.edu.pl

 • Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę zamykaną na skobel, otwieraną ręcznie
 • Aby wejść do budynku należy pokonać 9 stopni (jest dostępny podjazd), drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 • Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy.
 • Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.