26.06.2020

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Lista osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej: lista_przyjetych

18.05.2020r.

OGŁOSZENIE

Osoby, które otrzymały informację o przyjęciu dziecka do naszego przedszkola oraz potwierdziły wolę uczęszczania, proszone są o zapoznanie, wypełnienie i dostarczenie poniżej zamieszonych dokumentów do budynku głównego przy ul. Czempiela 49 w Chorzowie:

Załącznik nr 1 do Regulaminu(1)

Załącznik nr 1a

Statut Przedszkola: http://przedszkole20.bip.chorzow.eu/index.php?kat=116012724844099168

Regulamin odpłatności w zakładce -> dla Rodziców

Rekrutacja do Przedszkola nr 20 w Chorzowie

na rok szkolny 2020/2021

Informujemy iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIN-19, listy osób PRZYJĘTYCH oraz NIEPRZYJĘTYCH w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 20 w Chorzowie na rok szkolny 2020/2021 podajemy do publicznej wiadomości także na stronie internetowej naszej placówki:

21.04.2020r.

  lista_przyjetych

lista_nieprzyjetych


lista_zakwalifikowanych(03.04.2020)

lista_niezakwalifikowanych

Osoby zakwalifikowane do naszej placówki prosimy o nadsyłanie w terminie od 3 kwietnia 2020r. godz. 9:00 do 20 kwietnia 2020r. godz.13:00 potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola za pomocą portalu od strony rodzica lub na adres 20przedszkole@gmail.com w formie podpisanego skanu dokumentu. Pytania i uwagi prosimy również kierować na niniejszy adres mailowy.

Wzór potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola:

1Wzor-Potwierdzenie_woli_ 

UCHWAŁA NR XVI/279/19 RADY MIASTA CHORZÓW

Zarządzenie PM nr OR.25.2020-terminy rekrutacji do P

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: 

https://przedszkola-chorzow.nabory.pl  

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 2 do 16 marca 2020r.

Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 2 marca br. od godz. 8.00.

Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki
na stronie internetowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2017, 2016, 2015 i 2014 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

UWAGA!: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą
w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz
z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku.
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału
w rekrutacji.

Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

ZASADY REKRUTACJI

Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych:

SP 15, SP 17, SP 37.

Kryteria rekrutacji

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.):

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

Kryteria lokalne, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów:

1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.

 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.

3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.

4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.

5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.

6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

3 i 4 kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.

5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

Terminy rekrutacji właściwej:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020, godz.8.00 do 16.03.2020, godz.15.00

2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020, godz. 8.00 do 30.03.2020, godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2020, godz. 9.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 03.04.2020, od godz. 9.00 do 20.04.2020, do godz. 15.00 – 1Wzor-Potwierdzenie_woli_

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.04.2020, godz. 9.00

Terminy określa Zarządzenie Nr OR. 25 .2020. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020r.
http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925142213286159 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021. 

Wskazywanie miejsc

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta Chorzów, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja właściwa) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor placówki informuje Prezydenta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie od 22 kwietnia do 31 maja br. Prezydent Miasta obowiązany jest wskazać pisemnie Rodzicom inne publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.

UWAGA!: Wnioski złożone po terminach rekrutacji rozpatrywane będą na bieżąco zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej i wskazaniu miejsc, w przypadku, gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, 1 czerwca 2020r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.06.2020, godz. 8.00 do 04.06.2020, godz.15.002.

2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.06.2020, godz. 8.00 do 12.06.2020, godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.06.2020, godz. 9.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 17.06.2020, od godz. 9.00 do 24.06.2020, do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.06.2020, godz. 9.00

Źródło: mieszkancy.chorzow.eu