Rekrutacja do Przedszkola nr 20 w Chorzowie

na rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe informacje na temat zapisania dziecka do przedszkola znajdą Państwo na stronie:http://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2019-2020

Zarządzenie Nr OR . 28 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów  na rok szkolny 2019/2020.”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U.
z 2018r. poz. 996 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2019/2020”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.24.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2018/2019.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Po uruchomieniu elektronicznej rekrutacji wniosek oraz oświadczenia będą dostępne na stronie:

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

Prosimy pamiętać, iż dokumenty powinny być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów
na rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym
1 Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11.03.2019, godz.8.00

do 21.03.2019, godz.15.00

od 27.05.2019, godz. 9.00

do 30.05.2019, godz.15.00

2 Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym
od 11.03.2019, godz. 9.00

do 05.04.2018, godz. 15.00

 

 

od 03.06.2019, godz. 9.00

do 13.06.2019, godz. 15.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.04.2019, godz. 9.00

 

17.06.2019, godz. 15.00

 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.04.2019, od godz. 9.00 do 19.04.2019, do godz. 15.00 od 18.06.2019, od godz. 9.00 do 21.06.2019, do godz. 15.00
45 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.04.2019, godz. 9.00 24.06.2019, godz. 9.00

TRYB ODWOŁAWCZY

zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)