Przedszkole 20 w Chorzowie


Rekrutacja

Email
 

 

Rekrutacja do Przedszkola nr 20 w Chorzowie

Informacje ogólne
 

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl
 

Odwiedzając powyższą stronę będą Państwo mogli zapoznać się z ofertami placówek przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz oddziałów zerowych znajdujących się w szkołach podstawowych: SP12, SP14, SP15, SP17, SP22, SP24, SP29, SP32, SP37.
Mogą Państwo dokonać wyboru trzech placówek.Do przedszkola pierwszego wyboru należy przynieść wydrukowany wniosek z odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami.

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr.OR.73.2017

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 4 kwietnia 2017r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów

na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.04.2017, godz.9.00

do 28.04.2017,godz.15.00

od 26.05.2017,godz.9.00

do 01.06.2017,godz.15,00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.04.2017, godz.9.00

do 08 maja 2017, godz.15.00

od 26.05.2017,godz.9.00

do 02.06.2017,godz.15,00

3

Symulacja

09.05.2017

06.06.2017

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.05.2017,godz.9.00

12.06.2017,godz.9.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12.05. 2017od godz. 9,00 do 17.05.2017,do godz.15,00

od 12.06.2017,od godz.9.00 do 19.06.2017, do godz.15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.05.2017,godz.9.00

22.06.2017,godz.9.00

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.60), terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa do 15 kwietnia 2017r. Organ Prowadzący

28.02.2017r. Rada Miasta Chorzów podjęła Uchwalę w s. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzowa Nr OR.73.2017 z dnia 4 kwietnia 2017r wprowadzony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów  na rok szkolny 2017/2018.


Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji
dzieci do Przedszkola nr 20 w Chorzowie
z dnia 31.03.2017 roku
 
Oświadczenie
Dotyczy kryteriów dodatkowych (gminnych) – należy podpisać oświadczenie w przypadkuodpowiedzi TAK w niniejszych kryteriach
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:
 
1.        …...………………………………………………………………………………………..…
imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna oraz adres zamieszkania
 


Lp.
Kryterium Data, czytelny podpis matki /prawnego opiekuna kandydata składającej oświadczenie
1.       Jestem zatrudniona w pełny wymiarze czasu pracy/prowadzę działalność gospodarczą /studiuję w systemie stacjonarnym (niepotrzebne skreślić)
 
 
2.       Do przedszkola, w którym składany jest wniosek uczęszcza rodzeństwo dziecka  
3.       Przedszkole na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym zostało wskazane na pierwszym miejscu  
4.       Dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja
 
 
5.       Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Chorzowa. - art. 131 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 59)
 
 
 
2.        …...………………………………………………………………………………………..…
  imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna oraz adres zamieszkania
 

Lp.
Kryterium Data, czytelny podpis ojca /prawnego opiekuna kandydata składającej oświadczenie
1.       Jestem zatrudniona w pełny wymiarze czasu pracy/prowadzę działalność gospodarczą /studiuję w systemie stacjonarnym (niepotrzebne skreślić)
 
 
2.       Do przedszkola, w którym składany jest wniosek uczęszcza rodzeństwo dziecka  
3.       Przedszkole na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym zostało wskazane na pierwszym miejscu  
4.       Dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja
 
 
5.       Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Chorzowa. - art. 131 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 59)