Regulamin odpłatności obowiązujący od dnia 01/09/2019r.

2019 REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE CZYTNIKI

 

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA

W  PRZEDSZKOLU NR 20 W CHORZOWIE

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016
Uchwała Nr L/908/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r.
Statut Przedszkola nr 20 w Chorzowie
§ 1

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Chorzów.
Przedszkole nr 20 w Chorzowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny.
§ 2

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zgodnie z zapisem § 1 ust. 3
Rodzic/prawny opiekun ma prawo zadeklarować w Karcie Informacyjnej (załącznik nr 1) o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego godziny pobytu dziecka w placówce zgodnie ze swoimi potrzebami, które są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni danego miesiąca.
§ 3

Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową za wyjątkiem dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z od 1 do 5,5 godziny wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 2 ust.1.
3. Dodatkowo wykorzystane godziny (nie ujęte w Karcie Informacyjnej) rozliczone będą poprzez doliczenie ich kosztów do kwot ujętych w przekazanych rodzicom/prawnym opiekunkom fakturach VAT.

4. W przypadku gdy do przedszkola prowadzonego przez Miasto Chorzów uczęszcza dwoje lub więcej dzieci będących rodzeństwem opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty określonej w § 3ust.1

§ 4

Przedszkole prowadzi żywienie.
Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
Posiłki wydawane są:
Wychowankom przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie
Dzieciom, którym dożywianie w całości lub części refunduje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków, za które w zależności od wyboru, rodzice / prawni opiekunowie ponoszą koszty w wysokości jak poniżej:
4.1. śniadanie – 2,50zł.

4.2. obiad – 3,50zł.

4.3. podwieczorek – 1,50 zł.

Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
5.1 Śniadanie, drugie śniadanie

5.3 Obiad

5.4 Podwieczorek

Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów a jej wysokość ogłaszana jest zarządzeniem dyrektora na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych placówki.
Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej
Intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola ustala jadłospis dekadowy, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz stronach internetowych placówki.
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent przedszkola.
Dyrektor zastrzega sobie również prawo do zmiany wysokości stawki żywieniowej.
§ 5

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci, o których w § 3 ust 1, będące rodzeństwem, opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty ustalonej w tym paragrafie.

§ 6

Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole, z dołu do dnia 15 każdego następnego miesiąca.
W przypadku odebrania dziecka w godzinach wcześniejszych niż zadeklarowane w Karcie Informacyjnej Przedszkole nie zwraca różnicy kosztów.
Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat, przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe.
Wpłaty za korzystanie z usług/świadczeń przedszkola określone w § 3 i § 4 są rejestrowane.
Faktury VAT stanowiące podstawę do wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna opłat za przedszkole sporządzane są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego do 5 – go każdego następnego miesiąca.
Opłaty za korzystanie z usług przedszkola są regulowane przelewem bankowym na konto wskazane przez dyrektora przedszkola na fakturze VAT
Wysokości wpłat podawane będą w formie wystawianych faktur.
Rodzicom/prawnym opiekunom, którzy uchylają się od regulowania odpłatności w terminach ustalonych w Karcie Informacyjnej mogą zostać wypowiedziane warunki umowy w zakresie żywienia oraz godzin wykraczających poza godziny realizacji podstawy programowej.
Ustala się, że na terenie przedszkola dopuszczalne jest spożywanie posiłków spełniających uregulowania prawne w zakresie przepisów dotyczących żywienia zbiorowego.
§ 7

Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu jest Karta Informacyjna.
Karta Informacyjna obowiązuje przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu z wyjątkiem okresu letniego (miesiąc lipiec lub sierpień), wówczas rodzic/prawny opiekun deklaruje chęć pobytu dziecka w placówce wg załącznika nr 2.
3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy pragną zmienić godziny pobytu dziecka w sytuacjach losowych w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków powinni zgłosić się do dyrektora przedszkola lub intendentki celem sporządzenia pisemnej deklaracji o zmianie godzin lub zakresie posiłków do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany. § 8

Inne sfery działalności przedszkola np. rytmikę, gimnastykę ogólnorozwojową, naukę języków obcych itp. organizuje dyrektor przedszkola
§ 9

Integralną częścią niniejszego regulaminu są:
1.1. załącznik nr 1 – Karta Informacyjna

1.2. załącznik nr 2 – deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu w okresie przerwy wakacyjnej

1.3 załącznik nr 3 – rezygnacja z usług przedszkola w formie pisemnej

Uchyla się dotychczas obowiązujący regulamin odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu z dnia 1 stycznia 2017 roku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 wrzesień 2018 roku.