Przedszkole 20 w Chorzowie


Koncepcja pracy przedszkola

Email

KONCEPCJA
PRACY PRZEDSZKOLANR 20 

W CHORZOWIE

 

(po zmianach; wprowadzona 01.09.2014r)

 

Spis treści:

1.Misja i wizja Przedszkola

2.Mocne strony Przedszkola

3.Słabe strony Przedszkola (zagrożenia i zmiany pożądane)

4.Sposoby ewaluacji koncepcji

5.Załączniki

1. WIZJA Przedszkola

Przedszkole nr 20 –przedszkolem prorodzinnym, promującym działania twórcze, otwartym na potrzeby dzieci, rodziców a także wszystkich pracowników

Dla dzieci

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną , przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu

 • Naszym pragnieniem jest pomóc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi

 • Mamy zamiar przygotować siebie i rodziców do kształtowania u dzieci postaw prorodzinnych opartych na współpracy, wzajemnym zaufaniu tolerancji, odpowiedzialności za innych

 • Pragniemy stwarzać dzieciom warunki do ekologicznego poznawania siebie i świata w otaczającym środowisku

 • Chcemy aby nasze przedszkole było miejscem w którym dzieci odnajdą swój drugi dom ,emanujący ciepłem, bezpieczeństwem, przyjaźnią i szacunkiem do drugiego człowieka

Dla rodziców

 

 • Rodzice będą współautorami sukcesów swoich dzieci ,na bieżąco będą otrzymywać informacje o postępach i problemach swoich dzieci.

 • Nad rozwojem dzieci będzie czuwać wykwalifikowana , odpowiedzialna kadra pedagogiczna ,stosująca nowoczesne metody pracy oraz będąca wsparciem dla rodziców w sprawach wychowawczych i pedagogicznych

 • Rodzice będą współautorami życia przedszkola


MISJA Przedszkola

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej i miłej atmosferze

 • Rozbudza w sobie ciekawość świata i ludzi ,spostrzegawczość i wrażliwość

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju sfer twórczych, intelektualnych

 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki zastosowaniu aktywnych metod pracy

 • Poznaje kulturę i dziedzictwo naszego regionu

 • Obcuje ze sztuką i wyraża siebie przez sztukę

 • Rozwija wyobraźnie twórczą poprzez rozmaite formy ekspresji

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki

 • Rodzice są wspierani przez personel w rozwijaniu u dzieci postaw prorodzinnych

 • Organizujemy różnorodne form pracy z dzieckiem i rodzicami zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci ,zajęcia otwarte, festyny wycieczki, konkursy, prezentacje, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Nasze priorytety- kierunki planowanych zmian

 • wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego,

 • wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,

 • wypracowanie własnych tradycji

 • Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi

 • Zapewnienie dzieciom opieki ,bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego

 • Tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami

 • Wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców

 • Działanie w atmosferze serdeczności i partnerstwa

2.Mocne strony Przedszkola

● W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe bezpłatne : j .angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia, kółko plastyczne

●Corocznie przeprowadzane są akcje charytatywne na rzecz schroniska dla zwierząt

●Organizowane są festyny dzielnicowe „Promiennie w Batorym” oraz wewnętrzne, przedszkolne związane z Dniem Rodziny

●Przeprowadzane są konkursy o zasięgu miejskim „Chorzów moje miasto”

●Przedszkole jest inicjatorem integracji środowiska logopedycznego o zasięgu miejskim, utworzona

Grupa Logos ma siedzibę w naszej placówce. Efektami pracy Logos są dwie innowacje pedagogiczne

●Prowadzimy działalność innowacyjną – w roku 2014/2015 realizowana będzie innowacja o charakterze matematycznym,

Logopedycznym oraz nauki języka angielskiego

●Systematycznie przeprowadzane są zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola

●Posiadamy salę rekreacyjno- sportową „Piłeczkowo”

●Nawiązaliśmy współpracę ze sponsorami

● Posiadamy wykwalifikowaną kadrę

●Włączamy się w ochronę środowiska – konkursy, zbieranie baterii, zakrętek od plastikowych butelek ( na rzecz ekologii)

● Posiadamy nowo wyremontowane: sale przedszkolne, toalety dla dzieci, szatnię, taras z podjazdem do wózków inwalidzkich, nowoczesny

i dobrze wyposażony ogród przedszkolny

● Rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola, wyrażają bardzo pozytywne opinie. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do nauki w szkole

● Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi - chętnymi rodzicami dzieci : zawody, ciekawe zdarzenia, zdolności, czytanie, opowiadanie,

ciekawostki, podróże itp.

● Organizujemy dla pracowników i ich rodzin, byłych pracowników, emerytów i rencistów spotkania jubileuszowe 25 – lecie, 30 – lecie

istnienia przedszkola

● Organizujemy zjazdy absolwentów przedszkola

● Dbamy o zdrowy rozwój dzieci i ich bezpieczeństwo – budujemy Ścieżkę Zdrowia w ogrodzie przedszkolnym wykorzystując dostępne sprzęty

i urządzenia ogrodowe

● Organizujemy wewnętrzne konkursy dla dzieci i ich rodziców

3 .Słabe strony Przedszkola

● Brak dużej sali, świetlicy dla wszystkich dzieci

● Pożądane prowadzenie kronik przedszkolnych w każdej grupie wiekowej

● Brak funduszy na zagospodarowanie tarasu górnego oraz zadaszenia – zabezpieczenia przed słońcem w ogrodzie

● Brak dostępnych funduszy do wyremontowania holu oraz wymiany podłogi na holu górnym i we wszystkich salach

● Pożądany remont schodów gospodarczych i dachu

● Pożądany zakup nowych mebli na hol górny

4.Sposoby ewaluacji koncepcji

● wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz z ewaluacji wewnętrznej

● opinie pozyskiwane przez rodziców

● wnioski z rocznego sprawozdania planu pracy przedszkola

5.Załączniki

● plan pracy

● zestaw programów wychowania przedszkolnego

● plan nadzoru pedagogicznego

● innowacje pedagogiczne, programy autorskie