Przedszkole 20 w Chorzowie


Informacje dla rodziców

Email

Na podstawie art 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochorny Danych Osobowych (IOD) jest:
Zdzisław Korzuch
kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Drodzy Rodzice !

 

Informujemy że, z dniem 01.01.2018r ulega

zmianie stawka za żywienie dzieci.WPŁATA ZA PRZEDSZKOLE
NUMET KONTA:
19 1050 1214 1000 0023 5318 6204

DRODZY RODZICE
Proszę nie zaokrąglać podanej sumy. W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz wpłata za dany miesiąc. Wpłaty powinny być na koncie do 15-tego każdego miesiąca. 
Za dostosowanie się do prośby z góry dziękujemy.

 

ANEKS NR 1

 

z dnia 15.12.2017r

 

do Regulaminu odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 20 w Chorzowie.
 

Zarządzeniem dyrektora Przedszkola Nr 20 w Chorzowie Nr 4/2017 z dnia 15.12.2017r

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 pkt.4 w/w Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:

 

§ 4

 

  1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków, za które

w zależności od wyboru, rodzice / prawni opiekunowie ponoszą koszty w wysokości jak

poniżej:

 

1.1. śniadanie - 2,50 zł

1.2. obiad - 3,50 zł

1.3. podwieczorek - 1,50 zł

 

 

2. W pozostałych punktach Regulamin nie ulega zmianie.

 

3. Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r

 

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA  W PRZEDSZKOLU NR 20 W CHORZOWIE

 (01.01.2017)

Podstawa prawna:
§   Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku poz. 1943),
§   Uchwała Nr XXXIX Rady Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2013 roku
§   Statut Przedszkola nr 20 w Chorzowie
§ 1
1.       Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Chorzów.
 
2.       Przedszkole nr 20 w Chorzowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 
3.       Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny. 
 
§ 2
1.       Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zgodnie z zapisem § 1 ust. 3
 
2.       Rodzic/prawny opiekun ma prawo zadeklarować w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego godziny  pobytu dziecka w placówce zgodnie ze swoimi potrzebami, które są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni danego miesiąca.
§ 3
1.      Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2  ust. 1 w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową
 
2.       W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z od 1 do 5 godzin wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 2 ust.1.
 
3.      Ustala się, że każda rozpoczęta godzina wykraczająca poza określony w § 2 ust.1 czas a nie zadeklarowana w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1) lub nie ujęta w ostatnim aneksie do tejże umowy (załącznik nr 2) w sprawie zmian godzin pobytu dziecka płatna jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową
 
4.       Ustala się, że za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas pracy placówki tj. godzinę 16.00, pobierana będzie opłata w wysokości kwoty godziny ponadwymiarowej wypłacanej nauczycielowi dyplomowanemu pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 25 godzin tygodniowo.
 
5.       Dodatkowo wykorzystane godziny (nie ujęte w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub ostatnim aneksie do tej umowy) rozliczone będą poprzez doliczenie ich kosztów do kwot ujętych w przekazanych rodzicom/prawnym opiekunkom fakturach VAT.
 
§ 4
1.    Przedszkole prowadzi żywienie.
 
2.    Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 
3.    Posiłki wydawane są:
3.1Wychowankom przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie
3.2Dzieciom, którym dożywianie w całości lub części refunduje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
 
4.      W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków, za które w zależności od wyboru, rodzice / prawni opiekunowie ponoszą koszty w wysokości jak poniżej:
4.1. śniadanie             -           2,00 zł.
4.2.  obiad                  -           3,00 zł.
4.3.  podwieczorek     -           1,00 zł.
 
5.      Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
5.1  Śniadanie, drugie śniadanie
5.3  Obiad
5.4  Podwieczorek
6.      Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów a jej wysokość ogłaszana jest zarządzeniem dyrektora na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych placówki.
 
7.      Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowymrozkładem dnia w każdej grupie wiekowej
 
8.      Intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektoraprzedszkola ustala jadłospis dekadowy, który jest wywieszany natablicy informacyjnej dla rodziców oraz stronach internetowych placówki
 
9.      Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówceponosi intendent przedszkola
 
10.  Dyrektor zastrzega sobie również prawo do zmiany wysokości stawki żywieniowej.
 
§ 5
Wprowadza się ulgę w wysokości 50% opłat za koszty pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku uczęszczania do przedszkola drugiego i każdego kolejnego dziecka.
 
§ 6
1.      Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole, z dołu do dnia 15 każdego następnego miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 
2.      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, odliczeniu podlegają koszty żywienia zadeklarowane w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub w ostatnim aneksie do tejże umowy
 
3.      Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat, przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe.
 
4.      Wpłaty za korzystanie z usług/świadczeń przedszkola określone w § 3 i § 4 są rejestrowane.
 
5.      Faktury VAT stanowiące podstawę do wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna opłat za przedszkole sporządzane są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego do 5 - go każdego następnego miesiąca.
 
6.      Opłaty za korzystanie z usług przedszkola są regulowane przelewem bankowym na konto wskazane przez dyrektora przedszkola na fakturze VAT
 
7.        Wysokości wpłat podawane będą na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej lub  w innej formie.
§ 7
1.      Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu jest umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub ostatni aneks do tej umowy (załącznik nr 1, 2)
 
2.      Umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka do przedszkola obowiązuje przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu z wyjątkiem okresu letniego (miesiąc lipiec lub sierpień), wówczas  rodzic/prawny opiekun deklaruje chęć pobytu dziecka w placówce  wg załącznika nr 3 do umowy
 
3.      Rodzice/prawni opiekunowie, którzy pragną zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków powinni zgłosić się do dyrektora przedszkola lub intendentki celem sporządzenia aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego do końca miesiąca a zmiany będą obowiązywały od następnego miesiąca
§ 8
1.      Inne sfery działalności przedszkola np. rytmikę, gimnastykę ogólnorozwojową, naukę języków obcych itp. organizuje dyrektor przedszkola
§ 9
 
1.      Integralną częścią niniejszego regulaminu są:
1.1. załącznik nr 1 - umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego
1.2. załącznik nr 2 – aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania
       przedszkolnego
1.3  załącznik nr 3 – deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu w okresie przerwy wakacyjnej
1.4  załącznik nr 4 – rozwiązanie umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania
       przedszkolnego
 
2. Uchyla się dotychczas obowiązujący regulamin odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu z dnia 01 września 2013r
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 roku